Hoppa till huvudinnehåll
Se var du hör bra
Sök information om hörbarheten i lokaler nära dig

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Qlu Oy:s Kuulokuvat och har upprättats den 10.03.2021. Webbplatsens adress är https://hereuhear.com/sv

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts efter den 23.9.2018. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Qlu Oy som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt anvisningarna i WCAG v2.1, om det är rimligt.

Bedömning av tillgänglighet

Tillgänglighetsbedömningen har utförts med hjälp av programmatisk, manuell och en extern experts tillgänglighetskontroll. Programmatiskt har kontrollen utförts på utvärderingswebbplatsen https://web.dev. Manuell bedömning har utförts med hjälp av NVDA skärmläsare. Den externa expertrevisionen av webbplatsen utfördes av Avaava Oy den 10.8.2020.

Missförhållanden som rapporterats i bedömningar och revisioner har kontrollerats och vid behov korrigerats, med undantag av de punkter som nämns under observerade brister.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Observerade brister

  1. Värmekartorna som föreställer hörbarhetskartor återges på webbplatsen endast i grafisk form, vilket innebär att skärmläsarens användare inte får någon information om bildens mer detaljerade innehåll. Information om hörbarhetskartans existens och graden av inspektion återges emellertid på sidan i texten precis innan bilden presenteras.
  2. Startsidans kartvy, som tillhandahålls av Google, återger utrymmenas lägen på kartan, men är inte tillgänglig och innehåller för många objekt för att kunna läsas med en skärmläsare. Man kan emellertid söka efter utrymmen och adressuppgifter på andra sätt. Man kan använda sig av sökformuläret invid kartvyn och sökresultatets förteckning över utrymmen. Kartvyn kan med hjälp av skärmläsaren förbigås genom att bläddra igenom rubrikerna.

Rättning av brister

  1. Bilderna av hörbarhetskartorna görs inte tillgängliga på grund av det orimliga arbete som krävs för att förklara bilderna i textform. Hörbarhetskartornas existens och graden av inspektion förklaras emellertid på sidan i texten precis innan bilden presenteras.
  2. Startsidans kartvy görs inte tillgänglig. Skärmläsaren kan förbigå kartvyn genom att man bläddrar igenom sidornas rubriker och söker utrymmen med hjälp av sökformuläret.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats, Qlu Oy, info@qlu.fi

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet svarar Qlu Oy info@qlu.fi

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till Regionförvaltningsverket. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn  www.tillganglighetskrav.fi webbtillganglighet@rfv.fi Telefonväxel: 0295 016 000

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 11.3.2021 Qlu Oy