Hoppa till huvudinnehåll
Se var du hör bra
Sök information om hörbarheten i lokaler nära dig

DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftslagen(523/1999) 10 § ja 24 §
Datum för uppgörande 13.5.2015

1. Den registeransvarige

Qlu Oy
Torikatu 19, 90100 Oulu, Finland
Tel. +358 40 5881138

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Juha Nikula
Torikatu 19, 90100 Oulu, Finland
Tel. +358 40 5881138

3. Registrets namn

Qlu lokalinformationsregister

4. Ändamål med behandling av personuppgifter

Qlu Oy (”Qlu”) förbinder sig att skydda integriteten för dem som besöker och använder Qlus webbplats (inklusive, men inte begränsat till http://www.qlu.fi och http://maps.qlu.fi samt alla diskussionsforum, register och databaser som hör samman med denna) (”Webbplats”). Qlu iakttar de tillvägagångssätt och processer med vilka man skyddar personuppgifterna i enlighet med kraven i datasekretesslagstiftningen. Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information om grunderna för insamlingen av uppgifterna och för vilket ändamål informationen används.
När du använder Webbplatsen godkänner du innehållet i denna dataskyddsbeskrivning och förbinder dig att följa den.

Ändamålet för hanteringen av personuppgifterna är skötsel av kundrelationer, marknadsföring och försäljning relaterad till hinderfritt hörande, marknadsföringskommunikation samt skötsel av uppgifter relaterade till utveckling och underhåll av ljudtransfersystem och AV-system i lokaler som ägs eller administreras av kunder.

5. Registrets datainnehåll

Fastighetens och lokalens adressuppgifter
Lokalens ägare, innehavare, samfund som är verksamma i lokalen, uppgifter om lokalens tekniska utrustning och strukturer.
Företagets namn, adress, FO-nummer/MOMS-nummer samt faktureringsuppgifter.
Kunders, potentiella kunders och samarbetspartners tekniska och administrativa kontaktuppgifter; titel, personens namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Egen verksamhet och samarbetsnätverkets verksamhet.
Uppgifterna kommer direkt från kunderna, från företagets och dess samarbetspartners anställda (bl.a. visitkort) samt offentliga informationskällor.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna utlämnas endast till medlemmar i samarbetsnätverket, som omfattas av ett avtal om konfidentialitet. Registerhållaren överlämnar inte kundernas personuppgifter till andra parter, förutom om myndigheterna i Finland eller samarbetspartners hemland så kräver.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifternas kan överföras inom Europeiska Unionens och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets område. Vidare kan uppgifterna överlämnas utanför nämnda område ifall Europeiska kommissionen enligt Europeiska parlamentets och rådets direktiv 95/46/EU, artikel 3 samt punkt 6 i artikel 25 kan konstatera att man i landet i fråga garanterar en tillräckligt hög nivå för dataskydd.

9. Principerna för skyddet av registret

Manuellt material

Alla som behandlar uppgifterna omfattas av konfidentialitetsavtal. I arbetsavtalet förbinder sig arbetstagaren att hemlighålla arbetsrelaterade konfidentiella uppgifter såväl i sitt arbete som utanför det. Tystnadsplikten fortsätter efter att arbetsförhållandet avslutats.

ADB-register

Användandet av registeruppgifter sparade i ADB-systemet förutsätter ett individuellt användarnamn och lösenord, som systemet förutsätter att man byter med jämna mellanrum. Till användarnamnet anknyts rättigheter endast till de registerdata som behövs för användarens arbetsuppgifter.
Registren sparas fysiskt på servrar som är placerade i områden som av Europeiska unionen klassificeras som säkra och där uppgifterna behandlas i enlighet med lagstiftningen i landet.

10. Granskningsrätt

Alla har rätt att granska de uppgifter som finns lagrade i registret. Granskningsförfrågan bör inlämnas skriftligen och riktas till kontaktpersonen och registerhållarens postadress.

11. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Alla har rätt att kräva rättelser i felaktiga uppgifter som lagrats i systemet. Korrigeringsförfrågan bör inlämnas skriftligen och riktas till kontaktpersonen och registerhållarens postadress.

12. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att vägra att registerhållaren behandlar hans eller hennes uppgifter. Meddelande om förbud bör inlämnas skriftligen och riktas till kontaktpersonen och registerhållarens postadress.